Thomas Buechner "Chestnut Street" 14x11 oil $2,570.

Thomas Buechner “Chestnut Street” 14×11 oil $2,570.