Thomas S. Buechner "Boy in Straw Hat" 20x16 framed charcoal $2,000.

Thomas S. Buechner “Boy in Straw Hat” 20×16 framed charcoal $2,000.