Thomas S. Buechner "Purple Kohlrabi" 14x11 oil $2,570.

Thomas S. Buechner “Purple Kohlrabi” 14×11 oil $2,570.