Sean Witucki "Good Game of Base-ball" 11x16 oil/linen $1,300.

Sean Witucki “Good Game of Base-ball” 11×16 oil/linen $1,300.